Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2018

sillemo
3429 c548 390
Reposted fromanko25 anko25 viapomruki pomruki
sillemo
7513 844f 390
Reposted frompolaparis polaparis viapomruki pomruki

July 25 2018

sillemo
sillemo
6894 70a9 390
Reposted fromEkran Ekran viawez-wyjdz wez-wyjdz
sillemo
9462 6565 390
Reposted fromremeeember remeeember viawez-wyjdz wez-wyjdz
sillemo
4893 bfda 390
Reposted fromnazarena nazarena viawez-wyjdz wez-wyjdz
6037 b567 390
Reposted fromdivi divi viawez-wyjdz wez-wyjdz
sillemo
9806 433e 390
sillemo
5757 436c 390
Reposted fromseaweed seaweed viawez-wyjdz wez-wyjdz
sillemo
Lubię mieszkać sama i słuchać głośno muzyki, i kąpać się przy otwartych drzwiach, i śpiewać przy sprzątaniu, i gotować sobie sama obiad, i jeść z serialem, i czytać książkę, i sama wszystko sprzątać, i wynosić sama śmieci...
Ale zasypianie sama każdego dnia to najsmutniejsza rzecz na świecie.
— zbk.
Reposted fromzabka zabka viawez-wyjdz wez-wyjdz
6437 04f2 390
Reposted fromdivi divi viatoffifee toffifee
0966 6a2e 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viatoffifee toffifee
8136 cae5 390
Reposted fromidiod idiod viatoffifee toffifee

July 05 2018

4093 f347 390
Reposted fromjustinwright justinwright viatoffifee toffifee
sillemo
0995 6666 390
Reposted fromseaweed seaweed viatoffifee toffifee
sillemo
Reposted frompffft pffft viatoffifee toffifee
sillemo
4988 eabc 390
Reposted frommrcake47 mrcake47 viajointskurwysyn jointskurwysyn
sillemo
1584 f25c 390
Reposted fromsarazation sarazation viatoffifee toffifee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl